Regulamin

Warunki sprzedaży obowiązujące w przedsiębiorstwie Print&Copy 

1. Zakres obowiązywania


1.1. Niniejsze zapisane poniżej ogólne warunki sprzedaży, realizacji zamówień i płatności są stosowane przez przedsiębiorstwo Print&Copy, z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 19, zwaną dalej "P&C". Ogólne warunki sprzedaży,realizacji zamówień i płatności stanowią integralną część Umów, zamówień oraz zleceń i obowiązują obie strony umowy, jeśli nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody P&C.

Użyte pojęcia :
- "towary" - wszelkie materiały eksploatacyjne, nośniki, narzędzia, akcesoria, urządzenia, usługi znajdujące się w ofercie
- "zamówienie" - złożone w jakiejkolwiek formie (ustnej, pisemnej, elektronicznej) indywidualne zlecenie, zawarcie umowy kupna, sprzedaży towarów
- „klient” - Zleceniodawca, firma lub osoba prywatna zlecająca wykonanie konkretnego zamówienia, zlecenia, usługi.

2. Przyjęcie zamówienia

2.1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez P&C oraz nadaniu im indywidualnego numeru. Słowne ustalenia wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia. Realizowanie złożonych i przyjętych zamówień następuje w godzinach pracy przedsiębiorstwa P&C, które są opublikowane na stronie internetowej pod adresem http://druknijto.com.pl/6,Kontakt.html

2.2. Składane zamówienia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania klienta, nie dotyczy zamówień internetowych, kiedy to mail jest traktowany jako zamówienie.
2.3. Czas realizacji złożonego zamówienia ustalany jest zawsze indywidualnie i na chwilę w której to zlecenie jest składane przez klienta.
2.4. Zlecenia "od ręki" wykonujemy za dodatkową opłatą w wysokości 20 % wartości całego zamówienia , nie mniej jednak niż 50 PLN brutto, oraz w miarę naszych możliwości na daną chwilę (wolnych maszyn, grafików, itd.) są one zawsze ustalane indywidualnie, a klient jest o tym bezpośrednio informowany.
2.5. W przypadku, gdy po przyjęciu zamówienia stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność klienta (np. ogłoszenie upadłości, prowadzenie egzekucji), P&C ma prawo żądać odpowiednich zabezpieczeń np.:płatności z góry za całe zlecenie a w razie odmowy odstąpić od wykonania zamówienia.
2.6. Kosztami wynikłymi w związku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez klienta do przyjętego zamówienia, włącznie z wynikłymi z tego przestojami maszyn obciążony zostanie klient.
2.7. W razie rezygnacji z zamówienia wpłacona gotówka przez klienta nie podlega zwrotowi. Jest ona przeznaczona na pokrycie podjętych czynności przez P&C, a związanych z terminową realizacją w/w zamówienia (zebranie materiałów, wykonanie projektu, wykonanie kosztorysu, itp). P&C wystawia na tę kwotę fakturę VAT klientowi.
2.8. Tylko pobrany bezzwrotny zadatek jest podstawą do wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją złożonego przez klienta i potwierdzonego przez P&C zamówienia, w tym również wykonania składu graficznego.
2.9. Przed złożeniem zamówienia, klient ma prawo poprosić o wycenę, przyszłego, ewentualnego zlecenia. Taka jednorazowa wycena jest wykonywana bezpłatnie, i obowiązuje przez 5 dni roboczych od daty widniejącej przy ofercie cenowej – daty wysłania maila. Jakakolwiek zmiana w złożonym zapytaniu przez klienta a dotycząca np.: ilości, użytych materiałów, zastosowania, itp. powoduje, że poprzednia oferta cenowa automatycznie staje się nie aktualna.
2.10. Termin realizacji złożonego zamówienia, jest to czas potrzebny na jego wykonanie a liczony od momentu zatwierdzenia lub otrzymania (dostarczenia) ostatecznego, zatwierdzonego przez klienta pliku produkcyjnego zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną pod adresem: http://druknijto.com.pl/3,pomoc.html
Jakiekolwiek późniejsze zmiany, wprowadzane przez klienta, wydłużają termin realizacji o czas w którym one nastąpiły.

3. Projekty, wydruki próbne, pliki i ich koszty

3.0. Przez słowo "projekt" używane w niniejszym tekście rozumie się skład graficzny, czyli wszelkie czynności związane z pracą na komputerze a dotyczące realizacji zamówienia złożonego przez klienta.
3.1. Materiały do druku należy przygotować i dostarczyć w sposób obowiązujący w przedsiębiorstwie P&C opisane zostało to w dziale "POMOC" na naszej stronie internetowej http://druknijto.com.pl/3,pomoc.html. Przygotowanie materiałów niezgodnie z w/w specyfikacją będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika w P&C.
3.2. Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone/przesłane przez klienta do P&C. P&C nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji tych plików, chyba, że klient wyraźnie zaznaczy to w treści zamówienia.
3.3. Wykonane przez P&C projekty i pliki przetworzone do druku pozostają naszą własnością i bez naszej zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w części lub w całości. Projekty podlegają ochronie prawnej. Nie wyrażamy zgody na przekazywanie ich osobom trzecim, innym firmom, bez pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Istnieje możliwość wykupienia praw autorskich na wyraźne życzenie klienta do wykonanego projektu za dodatkową ustalaną indywidualnie opłatą ponoszoną przez klienta na rzecz P&C na podstawie wystawionej faktury VAT.
3.4. Produkcja przebiega w oparciu o dane określone w zleceniu przez klienta. Nie jesteśmy zobowiązani do oceny ich prawidłowości, celowości. Gdy wymagane będą wydruki próbne, koszty ich realizacji zostaną doliczone do faktury wystawionej klientowi w momencie odbioru złożonego i zrealizowanego zamówienia.
3.5. Przy wykonywaniu zamówień na powierzonych materiałach nie odpowiadamy za stopień ich przydatności jak i za ewentualne wady czy też uszkodzenia mogące ujawnić się w czasie realizacji. W takim przypadku zobowiązujemy się jednak do niezwłocznego wstrzymania realizacji zamówienia i poinformowania klienta, iż nie jest możliwe wykonanie zamówienia według wcześniej ustalonego sposobu.
3.6. Po wytworzeniu produktów (składu graficznego, etc) zgodnie z zamówieniem lub dostarczonymi projektami i materiałami klient ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy przez to nie naruszono praw osób trzecich. Zobowiązuje się on wyłączyć P&C od wszelkich ewentualnych spraw sądowych lub innych postępowań związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz wyłączyć P&C od odpowiedzialności za treść zawartą w drukach , projektach, wykonanej pracy.
3.7. Jeżeli wykorzystanie powierzonych P&C przez klienta do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich - klient zobowiązuje się wyłączyć nas ze spraw sądowych lub innych postępowań o odszkodowanie z tymi osobami.
3.8. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez P&C w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych P&C.
3.9. Za zgodą klienta jesteśmy upoważnieni do uwidocznienia logo P&C na wytworzonym produkcie/towarze.
3.10. Klient ma obowiązek przeglądać wydruki próbne, przesłane opracowania graficzne celem znalezienia błędów w druku oraz innych uchybień (ortograficznych, graficznych, itp.). Nie odpowiadamy za błędy przeoczone przez klienta, i te o których wiedział a nas w formie pisemnej nie poinformował. Zmiany przekazane telefonicznie wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia z obydwu stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez klienta kolorów, jeżeli nie otrzymamy od niego wzorca koloru jakim jest cromalin lub inny wiarygodny wydruk (proof cyfrowy lub wydruk ze skalibrowanej drukarki cyfrowej), który został pisemnie zaakceptowany przez P&C i klienta.
3.11. Przy złożeniu powtórnego zlecenia na druk tej samej pracy wymagane jest powtórne dostarczenie wzoru kolorystycznego. Ze względu na różnorodność stosowanych mediów P&C może zażądać ponownej pisemnej akceptacji próby kolorystycznej druku.
3.12. Wykonanie projektu (składu graficznego) oraz wszelkie zmiany w już zatwierdzonych projektach, dopasowanie, aktualizacja danych, poprawki, stworzenie nowej szaty graficznej, wykorzystanie nowych elementów graficznych dostarczonych przez klienta, wydruki próbne oraz związane ze złożonym zamówieniem przez klienta prace, również graficzne, są dodatkowo płatne. Przyjmujemy, iż w nowo wykonanym składzie graficznym (projekcie) trzy poprawki są w cenie, każda następna jest już dodatkowo płatna. Cena ustalana jest wówczas indywidualnie. Przez słowo "poprawka" rozumie się dokonanie jakiejkolwiek pojedynczej zmiany, dodanie nowego pojedynczego elementu w wykonanym już przez P&C składzie graficznym.
3.13. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówienia najpóźniej do 7 dni od wyznaczonej daty przez P&C, a uwidocznionej w zamówieniu.
3.14. Wykonane zamówienie złożone przez klienta, a nie odebrane w terminie 30 dni od wyznaczonej daty przez P&C, przechodzi na własność P&C i nie podlega zwrotowi, ani żadnym innym roszczeniom ze strony klienta.
3.15. Klient po otrzymaniu każdego projektu (wstępnego, poprawionego, ostatecznego, itd.) jest zobowiązany do sprawdzenia go pod względem merytorycznym, graficznym, ortograficznym, oraz zgodności ze złożonym przez niego zamówieniem. Wszelkie bowiem błędy wynikłe ze zbyt połowicznego - niedostatecznego - sprawdzenia wykonanego przez P&C projektu (wyceny) a wysłanego (wykonanego,wydrukowanego) do klienta ponosi wyłącznie klient. Jednocześnie P&C dołoży wszelkich starań, aby zamówienie wykonać zgodnie ze złożonymi przez klienta wskazówkami, zawartymi w zamówieniu.
3.16. Wycena dokonywana przez P&C jest aktualna jedynie przez 5 dni roboczych od daty jej wystawienia (daty wysłania maila, daty wystawionej oferty pisemnej, itp), podyktowane jest to częstymi zmianami u naszych dostawców.
 

4. Termin odbioru towaru lub wysyłki, niemożność dostarczenia.


4.1. Informacje o terminach i innych danych związanych ze złożonym zamówieniem zawsze zawarte są na zamówieniu, lub dostępne w naszym biurze, bądź telefonicznie.
4.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia przez P&C złożonego przez klienta zamówienia jak również dostarczenia przez klienta wszystkich potrzebnych/niezbędnych materiałów. Termin realizacji - który podawany jest w zamówieniu - liczony jest od momentu zatwierdzenia ostatecznego pliku produkcyjnego przez klienta.
4.3. Termin odbioru towaru lub wysyłki określony jest w przyjętym zamówieniu. Termin odbioru towaru lub wysyłki wydłuża się o czas, w przeciągu którego klient opóźnia wywiązanie się ze swoich powinności lub zmieni zakres zlecenia.
4.4. Termin odbioru towaru lub wysyłki wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których P&C nie był przyczyną, o ile te przeszkody miały znaczny wpływ na realizacje również wtedy, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców. Niezwłocznie informujemy klienta o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Klient może zażądać od P&C wyjaśnienia, czy P&C chce wycofać się z realizacji zamówienia czy też je zrealizować w przeciągu określonego czasu. Klient może odstąpić od umowy niezwłocznie poprzez pisemne oświadczenie w przypadku zwłoki ze strony P&C w udzieleniu wyjaśnień. Roszczenia za powstałe szkody są w takich przypadkach wykluczone.
4.5. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane winą P&C nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości zamówienia.
 

5. Pakowanie, wysyłka i przejęcie ryzyka.


5.1. Standardowo prace pakowane są w folie lub rulony (w zależności od podłoża). Niestandardowy sposób pakowania wymaga dostarczenia pisemnego szczegółowego opisu składania i pakowania przez klienta.
5.2. Wysyłkę towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu realizujemy tylko na wyraźne pisemne zlecenie i koszt klienta.
5.3. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy klienta to przechowanie towaru odbywa się na koszt i ryzyko klienta. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce.
5.4. Ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia towaru przechodzi na klienta z chwilą wydania towaru spedytorowi, przewoźnikowi, firmie kurierskiej lub osobie oddelegowanej przez klienta do odbioru zamówienia.
5.5. P&C nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika, spedytora, firmy kurierskiej, lub osoby upoważnionej przez klienta do odbioru zrealizowanego zamówienia.
5.6 Zamówienie na kwotę 250 zł na terenie Warszawy, oraz zamówienie na kwotę 600 zł na terenie Polski dostarczane są bezpłatnie, nie dotyczy to zamówień wielkogabarytowych, np szyldów, tablic i innych konstrukcji, których łączna długość przekracza 130 cm (długość + grubość + szerokość).
 

6. Ceny - zapłata


6.1. Ustalona cennikiem cena nie obejmuje kosztu przesyłki, niestandardowego pakowania, docięcia do wymiaru.
6.2. W przypadku opóźnień płatności P&C nalicza ustawowe odsetki.
6.3. Jeżeli klient zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionego zadatku - P&C może wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.
6.4. Zamówienia klientów, którzy mają nieuregulowane płatności z poprzednich okresów rozliczeniowych (zaległe lub niezapłacone faktury), bądź w przeszłości nie regulowały na czas wystawianych przez P&C faktur przelewowych, są realizowane wyłącznie gotówką (ewentualnie przedpłatą na konto) i będzie obowiązywała je minimalna wartość zamówienia wg cennika bez uzyskanych rabatów.
6.5. Nie wystawiamy faktur z przedłużonym terminem płatności. Akceptujemy jedynie płatność gotówką, kartą płatniczą lub jako przedpłata przelewem bankowym.
6.6. Wszystkie zamówienia opiewające na sumę mniejszą niż 600 zł płatne są z góry, przy zamówieniach na wyższą kwotę pobieramy zadatek w wysokości 50 %, może to ulec zmianie w przypadku bardzo skomplikowanych, indywidualnych zamówień. Klient jednak zawsze jest o tym fakcie informowany.
 

7. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja.


7.1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdza otrzymany towar co do ilości, usterek / braków, cech / jakości. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie. Oczywiste braki należy reklamować w P&C w następnym dniu roboczym, poprzez pisemne zawiadomienie drogą mailową.
7.2. Klient ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru przedstawicielowi P&C celem potwierdzenia wady.
7.3. W przypadku uznanych reklamacji P&C może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.
7.4. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego - podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia klienta skutecznego dochodzenia odszkodowania.
7.5. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym P&C. Przyjęcie przesyłki przez klienta, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
7.6. W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia P&C nie przyjmuje reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem P&C może wymienić towar na nieuszkodzony oraz dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.
7.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakupiony towar można zwrócić do sprzedawcy w ciągu 10 dni. Po upływie tego terminu nie ma już możliwości odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży. Zwrotom nie podlegają towary noszące ślad używania, lub wykonane na specjalne zamówienie (indywidualne, spersonalizowane). Koszt dostawy do klienta podlega zwrotowi. Żadne przesyłki "za pobraniem" nie będą przez P&C przyjmowane, klient odsyła towar na swój koszt. Prosimy pamiętać iż należy również dołączyć dowód zakupu (fakturę). W przypadku zwrotu, wymiany, reklamacji klient zobowiązany jest załączyć oświadczenie które powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.8. Reklamacje nieuzasadnione, powstałe w wyniku uszkodzenia lub z niewłaściwego użytkowania nie będą uwzględniane.
7.9. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
7.10. We wszystkich metodach drukowania - reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez klienta wzorca kolorystycznego. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.
7.11. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez klienta i przyjętych do druku przez P&C. Przyjęcie do druku P&C potwierdza odciśnięciem pieczęci na wzorcu kolorystycznym. Jeżeli materiały zostały odesłane na wyraźne życzenie klienta, klient jest zobowiązany do odesłania wzorów kolorystycznych i na tej podstawie będzie rozpatrywana reklamacja.
7.12. W przypadku druku na powierzonych P&C materiałach, nie ponosimy odpowiedzialności za stopień ich przydatności.
7.13. P&C nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieumiejętne wykorzystanie (wyklejenie, montaż, itp) materiałów wykonanych zgodnie z zamówieniem klienta i odebranych w P&C. Tym bardziej P&C nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody wobec osób trzecich tym spowodowane, a wynikłe z zaniedbań i niewiedzy klienta.
7.14. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje również w przypadku, napraw i przeróbek urządzenia dokonywanych przez osoby nie uprawnione przez gwaranta, niewłaściwego montażu, nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu, usługi lub produktu.
7.15. Możliwość wymiany oraz zwrotu towaru nie dotyczy produktów "spersonalizowanych", indywidualnych wykonanych prawidłowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Katalog przypadków kiedy konsument nie ma prawa do zwrotu jest opisany w Art. 10.3. USTAWY z dnia 2 marca 2000 r. pkt. 4 - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą , pkt 5) - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
7.16. W przypadku gdy producent lub dostawca towarów gwarantuje jakość produktu, przedsiębiorstwo P&C wystawi na życzenie klienta odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt. P&C nie jest gwarantem jakości towarów, chyba że co innego wynika wprost z dokumentu potwierdzającego gwarancję.
 

8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej.


8.1. Klient ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zamówienia zostały naruszone prawa osób trzecich. Klient zwolni P&C ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw. W szczególności, zobowiązany jest do wyłączenia P&C ze wszelkich postępowań sądowych bądź innych dotyczących dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko P&C.
8.2. P&C nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.
8.3. Zleceniodawca traci uprawnienie z tytułu reklamacji za wady fizyczne na mocy Art. 563 p.2 K.C. "...utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Zleceniodawca nie zbadał rzeczy w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Zleceniobiorcy o dostrzeżonej wadzie."
8.4. Odpowiedzialność P&C nie może nigdy przekraczać fakturowanej sumy nabytego towaru, usługi przez klienta.
 

9. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo.


9.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy przedsiębiorstwa P&C.

Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby P&C.